ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

   
 

YENİ FİDAN İNŞAAT NAKLİYE GIDA PETROL DOĞALGAZ İŞ

MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

                  Değerli Çalışanımız, bu Aydınlatma Metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YENİ FİDAN İNŞAAT NAKLİYE GIDA PETROL DOĞALGAZ İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.
“ŞİRKET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Faaliyetlerimiz kapsamında siz çalışanlarımıza ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.2. Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni durumu, Aile Bireylerinin Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, Adres Bilgileri

Referans Bilgisi

İşe giriş sırasında alınan Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler

Mesleki Deneyim Bilgisi

Performans Değerlendirme Bilgisi

Finans Bilgileri

Vergi kimlik numarası,  banka IBAN numarası, banka hesap numarası, SGK numarası,

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler

Cinsiyet Bilgisi

 Cinsiyet

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

“ŞİRKET” in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

İşlem Bilgisi

 Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi, İşlem Güvenliği, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

Sağlık Verisi
( özel nitelikli veri)

Kan grubu, Meslek hastalığı,  engelliği bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporu, Periyodik Muayene Raporu, Akciğer Filmi, İş Göremezlik Raporu, Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı

Risk Yönetimi

Ticaret, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler

Diğer

İş yerinde kullanılacak kıyafet ve ekipman ile ilgili beden ölçüsü

 

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

 •  
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam, Bordro ve Özlük Yönetimi
Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi
Disiplin Süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemleri süreçlerinin yerine getirilmesi

 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sigorta İşlemlerinin Takibi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması, Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Finans Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi 

 İşlem Bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
Talep/ Şikayetlerin Takibi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Aile Bireyleri Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Özlük Dosyasının Oluşturulması

Görsel ve işitsel kayıtları

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgisi 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Cinsiyet

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cinsiyet

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Sağlık Verisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

 • Şirket tarafından çalışanlarına yönelik ücret ödemelerinin sağlanması
 • Mali kayıtların denetlenmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

İş ortağı(mali müşavir)

 • Finansal  ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

 • Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

Özel Hukuk Tüzel Kişisi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

Hissedarlar

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla

Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle

Teyitleşmek amacıyla

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda,  tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
8-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  (www.yenifidaninsaat.com.tr ) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET” imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.yenifidaninsaat.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e- posta  adresimize  iletebilirsiniz.

 

YENİ FİDAN İNŞAAT NAK. GID. PET. DOĞ. İŞ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: Yıldız Evler Mahallesi 708. Sokak No:4/4 Çankaya / ANKARA
Mersis No: 0948016948900019
Telefon No: (0 312) 440 46 27
E-Mail: info@ yenifidaninsaat.com.tr
Web: www.yenifidaninsaat.com.tr