MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

   
   

YENİ FİDAN İNŞAAT NAKLİYE GIDA PETROL DOĞALGAZ İŞ

MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

                  Değerli Müşterimiz, İşbu Aydınlatma Metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YENİ FİDAN İNŞAAT NAKLİYE GIDA PETROL DOĞALGAZ İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.
“ŞİRKET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Müşterilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.2. Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

 Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, araç plaka bilgisi

İletişim Bilgisi

 Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, ip adresi, log kayıtları

Finans Bilgisi

 Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

  Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler

Cinsiyet Bilgisi

  Cinsiyet

Yakın Bilgisi

  Yakın bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 “ŞİRKET”in  tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri ( işyeri  sayılan) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

Müşteri işlem Bilgisi

 Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi

Pazarlama Verisi

 Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

Sağlık Verisi

Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı

 

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği


Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Cinsiyet

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Görsel ve işitsel kayıtları

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgisi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yakın Bilgisi, Cinsiyet

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Cinsiyet

 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Sağlık

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla

Kimlik Verisi, İletişim Verisi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 


Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı 

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

 • Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi

Mali kayıtların denetlenmesi

İş ortağı(mali müşavir)

 • Finansal ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.

İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)

 • Sigorta İşlemlerinin Takibi

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi, Nakliye Şirketi )

 • Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi 

Kargo ve Lojistik Firmaları

 • Ürün teslimi ve iadelerinin sağlanması

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

 • Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

 

Hissedarlar

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)

 • Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Özel Hukuk Tüzel Kişisi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla


3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi          
            Kişisel verileriniz, “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

            4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  (www.yenifidaninsaat.com.tr ) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET” imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
              Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.yenifidaninsaat.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e- posta  adresimize  iletebilirsiniz.
                                                                                                 

YENİ FİDAN İNŞAAT NAK. GID. PET. DOĞ. İŞ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Yıldız Evler Mahallesi 708. Sokak No:4/4 Çankaya / ANKARA

Mersis No: 0948016948900019

Telefon No: (0 312) 440 46 27

E-Mail: info@ yenifidaninsaat.com.tr

Web: www.yenifidaninsaat.com.tr