STAJER ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

   
 

YENİ FİDAN İNŞAAT NAKLİYE GIDA PETROL DOĞALGAZ İŞ

MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
STAJER/ÖĞRENCİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ
İşbu Aydınlatma Metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YENİ FİDAN İNŞAAT NAKLİYE GIDA PETROL DOĞALGAZ İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.
 “ŞİRKET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.
1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Faaliyetlerimiz kapsamında siz stajerlerimize/öğrencilerimize ait aşağıda yer alan verilerinizi  belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.
1.1.Veri Kategorizasyonu


Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni durumu

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, Adres Bilgileri, elektronik posta adresi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler

Cinsiyet Bilgisi

 Cinsiyet

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

“ŞİRKET” in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere iş yeri ( iş yeri sayılan yerlerde) çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

İşlem Bilgisi

 Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi, İşlem Güvenliği, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

Finansal Bilgi

Banka IBAN numarası, Banka hesap numarası,

Sağlık Verisi

 Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı

  

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği


Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi,
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Talep/Şikayetlerin Takibi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

 İşlem Bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Talep/ Şikayetlerin Takibi

Aile Bireyleri Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Cinsiyet

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cinsiyet

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Seyahat Verisi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık Verisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Finansal Veriler

Ücret Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi

 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

Şirket tarafından stajerlerine/öğrencilerine yönelik ücret ödemelerinin sağlanması
Mali kayıtların denetlenmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini Sağlamak için

Hissedarlar

 İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

 

3.Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon araması veya yüz yüze iletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması ve özlük dosyasının oluşturulması için talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi yolları ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alan ve çalışma alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.


4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  (www.yenifidaninsaat.com.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET” imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.yenifidaninsaat.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e- posta  adresimize  iletebilirsiniz.

YENİ FİDAN İNŞAAT NAK. GID. PET. DOĞ. İŞ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Yıldız Evler Mahallesi 708. Sokak No:4/4 Çankaya / ANKARA

Mersis No: 0948016948900019

Telefon No: (0 312) 440 46 27

E-Mail: info@ yenifidaninsaat.com.tr

Web: www.yenifidaninsaat.com.tr