ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

   
 

YENİ FİDAN İNŞAAT NAKLİYE GIDA PETROL DOĞALGAZ İŞ

MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

                  Değerli Ziyaretçimiz, İşbu Aydınlatma Metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YENİ FİDAN İNŞAAT NAKLİYE GIDA PETROL DOĞALGAZ İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.
 “ŞİRKET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.
1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
İşyerimizi veya web sitemizi ziyaretleriniz sırasında siz  Ziyaretçilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

 

1.2. Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Araç plakası

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, elektronik posta adresi,  Web siteni kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

“ŞİRKET”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

Sağlık Verisi (Özel nitelikli veri)

Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı

Diğer

Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

 

2.1.Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği


Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cinsiyet

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Hukuki İşlem Bilgisi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı 

Bankalar, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet alınan diğer üçüncü özel hukuk tüzel kişileriyle

İş süreçlerinin hukuka ve şirketin meşru menfaatlerine uygun olarak yürütülebilmesi için ve olası bir yargı sürecinde

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Mal ve Hizmet satın alması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

 • Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

 

Hissedarlar

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Özel Hukuk Tüzel Kişisi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda,  tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  (www.yenifidaninsaat.com.tr ) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET” imize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.yenifidaninsaat.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e- posta adresimize  iletebilirsiniz.

YENİ FİDAN İNŞAAT NAK. GID. PET. DOĞ. İŞ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Yıldız Evler Mahallesi 708. Sokak No:4/4 Çankaya / ANKARA

Mersis No: 0948016948900019

Telefon No: (0 312) 440 46 27

E-Mail: info@ yenifidaninsaat.com.tr

Web: www.yenifidaninsaat.com.tr